Якість освітньої діяльності та вищої освіти

  На виконання частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту», а також з метою реалізації завдання 1427 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106 та в контексті забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в ДВНЗ «Університет банківської справи» ведеться системна робота з формування та розвитку внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

Аналіз стану освітньої діяльності Університету та перспективи розвитку на 2019/2020 н.р.

Звіт про освітню діяльність Університету у 2018/2019 н.р.

  Відповідно до впровадженої в ДВНЗ «Університет банківської справи» Системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2008 (2015 р),розроблено низку внутрішніх нормативних документів, що регламентують політику і процеси, які складають основу узгодженої інституційної системи забезпечення якості, що формує цикл безперервного вдосконалення:

 

  Координує роботу з побудови, функціонування та розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти проректор з навчально-методичної роботи д.е.н., професор Ігнатьєва Ірина Анатоліївна.

  Наразі Університетом вжито заходи, які регламентують внутрішні процеси забезпечення якості вищої освіти:

  • визначено принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти;
  • здійснюється моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм;
  • забезпечуєтьсящорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників (самоаналіз рівня професійної та наукової активності науково-педагогічних працівників) вищого навчального закладу;
  • забезпечено підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • забезпечено наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
  • забезпечено наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
  • забезпечено публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації.

Графік освітнього процесу для денної форми навчання ДВНЗ «Університет банківської справи» на 2019-2020 навчальний рік

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Компютерні науки" ХННІ"