Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти
за освітнім ступенем «БАКАЛАВР»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році
в Харківському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Код

Спеціальність

Денна форма

071

Облік і оподаткування

-*

072

Фінанси, банківська справа та страхування

4*

073

Менеджмент

-*

122

Комп`ютерні науки

3*

125

Кібербезпека

2*

 

*Чекаємо на додаткові місця за державним замовленням (пропозиції направлено на затвердження до Міністерства освіти і науки України)